Auteursrecht

Algemene bepalingen:

1. De websites https://www.focusopzoetermeer.nl, https://woltersproducties.nl, zijn allen eigendom van het team dat deze website beheert. Indien hierna via “Wolters Producties” gerefereerd wordt, is dit van toepassing op alle bovengenoemde domeinen.

2.  Deze overeenkomst is van toepassing op alle foto’s en teksten die gemaakt zijn door fotografen en redactieleden verbonden met Wolters Producties.

3. Er dient schriftelijk toestemming gevraagd te worden voor het gebruik van een van de foto’s en of teksten, ook al zijn deze niet gepubliceerd op de website. Dit kan via e-mail. Het enige adres waarop dit kan gebeuren is via info@woltersproducties.nl.

4. Het kopiëren, overnemen of anders verveelvoudigen van foto’s voor eigen of enig ander gebruik is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Wolters Producties.

 • a.  Schriftelijke toestemming dient ontvangen te zijn, alvorens de foto/foto’s geplaatst mogen worden op een andere website welk in beheer is van Wolters Producties of ter perse gaan;
 • b.  Indien er sprake is, aangegeven door een redactielid en/of fotograaf verbonden met Wolters Producties, van een betaling alvorens de foto’s overgenomen mag worden, dient het bedrag overschreven te worden per bank via het rekeningnummer te vinden op de factuur. Na ontvangst krijgt u de foto toegestuurd, met watermerk, tenzij anders overeengekomen. De foto blijft eigendom van Wolters Producties;
 • c.  Bij aankoop van rechtenvrije foto’s, krijgt u een factuur van Wolters Producties toegestuurd. Deze dient u te voldoen per bank, voordat u de foto, vrij van watermerk, ontvangt. Ook zijn deze foto’s dan niet meer auteursrechtelijk beschermd door Wolters Producties.
  i. De foto blijft op de websites van Wolters Producties staan, indien u de koop later sluit dan dat de foto gepubliceerd werd op Wolters Producties.
 • d.  Deze bepalingen zijn richtlijnen. Er kan alleen in bijzondere gevallen vanaf geweken worden, indien een redactielid/fotograaf dit u schriftelijk mededeelt. Daar is goedkeuring van de webmaster en/of eigenaar voor nodig.

5. U dient schriftelijke toestemming te hebben ontvangen voor het gebruik van teksten die gepubliceerd zijn door fotografen en/of redactieleden van Wolters Producties.

 • a.  Voor de juistheid van de teksten gepubliceerd op Wolters Producties kan niet ingestaan worden. Hiermee gaat u akkoord bij het gebruik van Wolters Producties;
 • b.  Indien er een betaling vereist wordt door een redactielid/fotograaf, dient deze vergoeding eerst overgemaakt te worden, alvorens de tekst overgenomen mag worden. Bronvermelding blijft echter verplicht, evenals het opnemen van de auteur in het bericht. (Zie artikel 6, deze overeenkomst);
 • c.  U blijft zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de teksten en het verifiëren van de juistheid daarvan.
 • d.  Volgens artikel 15a van de Auteurswet mag u delen citeren. Dit dient overeenkomstig met dit artikel, lid 1 tot en met 4, te gebeuren middels bronvermelding en auteur. Een hele tekst “citeren”, valt hier niet onder. Daar kan een betaling aan vooraf gaan, zie artikel 5b van deze overeenkomst;
 • e.  Van deze bepalingen kan afgeweken, indien een redactielid en/of fotograaf dit nodig acht. Hiervoor is toestemming nodig van de webmaster en/of eigenaar;

6.  Artikel 25 van de Auteurswet blijft onverminderd van kracht op al het materiaal te vinden op Wolters Producties. Hieronder valt onder andere het onderstaande, maar niet onverminderd hetgeen dat hier niet vermeld wordt:

 • a. De maker van het werk heeft, zelfs nadat hij zijn auteursrecht heeft overgedragen, de volgende rechten:
  i. a. Het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn naam of andere aanduiding als maker, tenzij het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.
  ii.b. Het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de zijne, alsmede tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het
  werk of in de aanduiding van de maker, voor zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt.
  iii.c. Het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat het verzet zou zijn in strijd met de redelijkheid.

7. Volgens artikel 31 en 31a is het bij wet verboden om op auteurs beschermde stukken opzettelijk inbreuk te maken.

 • a.  Indien u deze algemene bepaling overtreedt, sturen wij u een schikkingsvoorstel en het verzoek de auteursrechtelijk beschermde werken te verwijderen. De hoogte van dit
  schikkingsvoorstel hangt onder andere, maar niet alleen maar, af van de volgende factoren:

i.  Regelmatige overtreder van deze bepalingen;
ii. Het met of zonder logo van Wolters Producties publiceren op een andere plek dan Wolters Producties.

 • b.  Indien gedaagd voor de rechter riskeert u een gevangenis tot vier jaar of een geldboete in de vijfde categorie;
 • c.  Indien u een voorwerp vervat waarin inbreuk op een auteursrecht van een fotograaf en/of redactielid van Spa-Media.nl, kunt u tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld
  worden of een geldboete in de vijfde categorie.

8. Indien u de foto’s nodig heeft voor een verzekeringskwestie of voor andere persoonlijke beweegredenen, kunt u ons een e-mail sturen op info@WoltersProducties.nl. Indien u schriftelijk toestemming gekregen heeft via de e-mail krijgt u de foto’s toegestuurd via elektronische post.

 • a. Het is niet toegestaan deze foto’s te publiceren, zie artikel 7 van deze voorwaarden;
 • b. De foto’s mogen alleen in huiselijke kring gebruikt worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met een redactielid/fotograaf van Wolters Producties.

9. Indien er zich situaties voordoen waarbij deze algemene bepalingen geen leidraad geven aan de te ondernemen acties / procedures, besluit de eigenaar in samenspraak met de webmaster over wat er moet gebeuren.

Februari 2019